Vedtekter

§1
Selskapets navn er Element ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§2
Selskapets forretningsadresse er i Oslo kommune.

§3
Selskapets virksomhet er å drive undersøkelse etter og utvinning, transport, foredling og markedsføring av mineraler og avledede produkter, samt annen virksomhet, herunder å levere tjenester til datterselskaper eller tilknyttede selskaper. Virksomheten kan også drives gjennom deltakelse i eller i samarbeid med andre selskaper.

§4 
Selskapets aksjekapital er på NOK 30.038.843,20 fordelt på 18.774.277 aksjer, hver pålydende NOK 1,60.

§5
Selskapets styre består av minst 3, høyst 8 medlemmer, etter generalforsamlingens beslutning. Selskapets firma kan tegnes av styreleder og daglig leder i felleskap, eller to styremedlemmer i fellesskap.

§6
På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årets overskudd eller dekning av underskudd i følge den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte.

- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

§7
Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer valgt av generalforsamlingen, som velges for en periode på opptil to år. Valgkomiteen skal sammensettes slik at brede aksjonærinteresser blir representert. Valgkomiteen foreslår kandidater til styret og honorar for styrets medlemmer. 

§8
Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen kan publiseres på selskapets internettside. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dersom dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes aksjeeierne. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

§ 9
Aksjeeiere kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

§ 10
Selskapet kan ved innkalling til generalforsamling angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere enn fem (5) dager før generalforsamlingen. Styret avgjør for den enkelte generalforsamling om det skal fastsettes en slik frist og om denne skal være kortere enn fem (5) dager før generalforsamlingen.

Per. 14. oktober 2019