Utstedelse av opsjoner til enkelte medlemmer av ledelsen i Element ASA

05.06.19 | Pressemeldinger

Det vises til protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen i Element ASA ("Selskapet") avholdt 6. juni 2018, da generalforsamlingen vedtok et opsjonsprogram for ansatte, styremedlemmer og konsulenter (tilsvarende ca. 5% av totalt antall utstedte aksjer på det tidspunktet). Det vises videre til styrets lederlønnserklæring, som ble offentliggjort tidligere i dag, 5. juni 2019.

Slik det fremgår av ovennevnte erklæring, har styret tilbudt 50 00 aksjeopsjoner til hver av ny daglig leder Geir Johansen og konsulent James Haft (gjennom Pacific Alliance Limited LLC, et selskap kontrollert av James Haft), under forutsetning av den ordinære generalforsamlingen godkjenner et opsjonsprogram for 2019.

Opsjonene tildeles vederlagsfritt, og gir innehaveren en rett til å erverve inntil 50 000 aksjer i Selskapet, hver pålydende NOK 1,60. Opsjonene er underlagt en opptjeningsperiode, slik at opsjonene tildelt til Johansen opptjenes månedlig med 1/36 per måned i 36 måneder etter 28. juni 2019 og opsjonene til Haft opptjenes månedlig med 1/12 etter 28. juni 2019.

Seneste utøvelsesdato for opsjonene tildelt til Johansen er 28. juni 2023, mens seneste utøvelsesdato for opsjonene tildelt til Haft er 28. juni 2024.

Utøvelseskursen for opsjonene tildelt til Johansen og Haft skal tilsvare det laveste av den gjennomsnittlige volumveide markedskurs av Selskapets aksjer på Oslo Børs i en periode på 10 handelsdager før (i) 5. juni 2019, eller (ii) 28. juni 2019.

Opsjonene har for øvrig samme vilkår som opsjonsprogrammet vedtatt av Selskapets ekstraordinære generalforsamling den 6. juni 2018.

Etter dette og forutsatt godkjennelse fra den ordinære generalforsamlingen den 28. juni 2019 vil Geir Johansen ha rett til å erverve 50 000 aksjer i Selskapet og James Haft vil ha rett til å erverve 50 000 aksjer i Selskapet.

Denne informasjonen er offentliggjort i medhold av verdipapirhandelloven §§ 5-12 og 4-2.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Geir Johansen
Administrerende direktør
E-post: gj@elementasa.com

Thomas Christensen
Styrets leder
E-post: tc@procorp.no

OM ELEMENT
Element er et nytenkende og innovativt prosjektinvesteringsselskap innenfor mineralsektoren. Selskapet jobber kontinuerlig med å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko. Element har som strategi å identifisere undervurderte prosjekter med kort vei til kontantstrøm, hvor infrastruktur og annet grunnarbeid, i stor grad er gjennomført. Selskapet har særlig fokus knyttet til prosjekter med ny og gjerne banebrytende teknologi innenfor sine nisjer.